Rejestrując się akceptujesz poniższe regulaminy.

Podczas wybranej rejestracji poprosimy Cię o zaakceptowanie regulaminu i politykę prywatności. Zapoznaj się z nimi poniżej.

Zasady rozliczeń

Żeby zostać pełnoprawnym członkiem PTMM i korzystać z materiałów na stronie oraz organizowanych przez nas konferencji, musisz opłacić członkostwo.

Od 2019 roku, mamy dwie stawki, dla „Członków zwyczajnych”, czyli pełnoprawnych członków, którzy posiadają dyplom magistra fizjoterapii lub lekarza medycyny oraz dla „Członka PTMM”, ten rodzaj członkostwa został dodany z myślą o studentach i fizjoterapeutach rozpoczynających przygodę z zawodem. Członek PTMM nie otrzymuje certyfikatu członkostwa ani nie ma prawa głosu na walnych zgromadzeniach.

Nowi członkowie są zobowiązani opłacić wpisowe w wysokości 50 PLN. Opłata za Członkostwo PTMM wynosi 160 PLN za rok

W przypadku rezygnacji z członkostwa prosimy o informację na sekretarz@ptmm.pl, zweryfikowane konta zostaną zaktualizowane jako konta nieaktywne (konto będzie miało zablokowany dostęp do materiałów PTMM i nie będzie widniało w katalogu członków).

Brak odnotowanej płatności będzie skutkował kontaktem ze strony administracji i w przypadku nieopłacenia w terminie 30 dni, zostanie zaktualizowane jako nieaktywne.

Odnowienie członkostwa wiąże się z kolejną opłatą wpisową.

Opłata za Członkostwo zwyczajne wynosi 160 PLN rocznie. Opłacane za rok kalendarzowy z góry lub subskrypcję PayPal co 3 miesięcy 40 PLN. Opłata za kwartał liczy się od pierwszego dnia kwartału.

UWAGA ! Jeżeli jesteś członkiem zwyczajnym lub honorowym, a nie masz konta na naszym portalu, napisz do nas na sekretarz@ptmm.pl lub formularz kontaktowy.

 

Zarejestruj się

Rejestrujesz się jako Członek Nieaktywny, oznacza to, że zakładasz samo konto, by zostać członkiem PTMM, po rejestracji musisz wybrać oraz opłacić odpowiedni rodzaj członkostwa. Zanim zdecydujesz się na aktywację swojego członkostwa możesz spokojnie zaktualizować wszystkie dane na swoim koncie oraz przygotować skany dokumentów do potwierdzenia kwalifikacji. Rejestracja wiąże się z jednorazową opłatą wpisową w wysokości 50 PLN

Założyłeś już konto? Opłać członkostwo.

Możesz to zrobić z zakładki KONTO, klikając na ikonę Członek Zwyczajny lub klikając poniższy przycisk:

Rodo

POLITYKA PRYWATNOWŚCI:

Niniejszy dokument zawiera istotne informacje dla Użytkowników odnoszące się do ich danych, zbieranych i przetwarzanych podczas korzystania przez nich z Portalu PTMM.PL oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Wszelkie pojęcia używane w niniejszym dokumencie mają takie znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie portalu PTMM.PL, pod warunkiem braku odmiennego zastrzeżenia lub niespójności z kontekstem

I. Dane osobowe Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora danych osobowych zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwi Medycyny Manualnej z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Okrężnej, nr 21, lok. 2,  56-400 Oleśnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla wrocławia-fabrycznej we wrocławiu, IX wydział gospodarczy krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0000245661 (Administrator)

Jakie dane przetwarzamy?

W celu świadczenia niektórych usług na w serwisie wymagane jest założenie Konta Użytkownika. Konto Użytkownika można zarejestrować bezpośrednio na Portalu, w tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe: adres e-mail, numery telefonu, adres, numer PWZFz oraz wizerunek, jeżeli Użytkownik zamieścił zdjęcie profilowe. Dane dostępne tylko dla Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej to numer telefonu, email, numer PWZFz oraz adres korespondencyjny. Pozostałe dane użytkownik udostępnia publicznie na własną odpowiedzialność.

Jeśli niezalogowany Użytkownik kontaktuje się z nami przez Formularz kontaktowy, korzystamy z podanego przez niego adresu e-mail w celu udzielania odpowiedzi oraz ewentualnie podjęcia żądanych przez niego działań.

Ponadto, nasz system automatycznie zapisuje numer IP Użytkowników.

Podstawa i cel przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest umowa przystąpienia do członkostwa PTMM na Portalu PTMM.PL, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu portalu PTMM.PL i dla wykonania której przetwarzanie danych osobowych zapisanych w Koncie Użytkownika jest niezbędne.. Administrator korzysta z danych osobowych wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi i świadczenia usług w Portalu, w tym rozpatrywania reklamacji, realizacji przez Użytkownika prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną oraz komunikacji z Użytkownikami.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych po przez rezygnację z członkostwa w Towarzystwie oraz przesłania prośby na biuro@ptmm.pl o usunięcie danych newralgicznych z dezaktywowanego konta. Ze względu na politykę rezygnacji oraz odnawiania członkostwa, Portal przetrzymuje dane o PWZFz lub w przypadku jego braku Imię i Nazwisko.. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jak cofnąć zgodę, zrezygnować z Newslettera i dezaktywować Konto Użytkownika opisuje Regulamin portalu PTMM.PL.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu PTMM.PL

Dane osobowe Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (RODO).

Rejestracja oraz podanie w jej trakcie danych osobowych w Portalu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz w zakresie adresu e-mail korzystania z usługi Newsletter.

Administrator w celu świadczenia usług za pośrednictwem Portalu korzysta z zewnętrznych podmiotów świadczących na jego rzecz obsługę Portalu. Z tych względów oraz ze względów technicznych Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Ponadto, wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO.

Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom dane mające charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.

Dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia Konta Użytkownika lub czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz przez czas potrzebny dla obrony w przypadku ewentualnego dochodzenia przez Użytkownika roszczeń przeciwko Administratorowi wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu, których okres przedawnienia wynosi 10 lat. A więc nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż 10 lat od czas zakończenia świadczenia za pośrednictwem Portalu usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w ramach Portalu nie są poddawane profilowaniu, poza korzystaniem z plików cookies w celu dostosowywania do Użytkowników wyświetlanych im reklam na Portalu. Więcej informacji o korzystaniu plików cookies w ramach Portalu znajduje się w Polityce Cookies (pkt II poniżej).

Rejestracja i logowanie przez konto na Facebooku

Osoby mające zarejestrowane konto na portalu Facebook mogą skorzystać z możliwości założenia Konta Użytkownika za pośrednictwem Facebooka.

Poprzez założenia Konta Użytkownika na Portalu Administrator nie nabywa żadnych uprawnień do konta Użytkownika na Facebooku, w szczególności nie ma możliwości publikowania jakichkolwiek treści na nim. Informacje o tym, w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, można znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Przetwarzanie danych zbieranych automatycznie

Podczas wizyty Użytkownika na Portalu zbierane są automatycznie dane dotyczące logowania: adres IP, data i godzina rejestracji Konta Użytkownika, data i godzina logowania do Portalu.

Dane te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją Portalem. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych dotyczących odwiedzania Portalu.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i ich poprawiania. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany podanego przez niego adresu e-mail – po zalogowaniu się i wejściu w „Panel Zarządzania” (ikona zębatego koła), następnie należy wejść w „Ustawienia” i wybrać zakładkę „Konto”. Użytkownik może samodzielnie zmienić swoje zdjęcie profilowe wybierając w „Ustawieniach” zakładkę „Profil”. Jeżeli Użytkownik chce zmienić inne podane przez niego dane osobowe powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub email biuro@ptmm.pl.

Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, może zwrócić się bezpośrednio do Administratora z żądaniem umożliwienia mu dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych osobowych. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub email biuro@ptmm.pl.

Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności przepisy RODO lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich.

 Należy jednak pamiętać, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania danych nie jest całkowicie bezpieczny.

Dane o szczególnym znaczeniu – w tym hasła – przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

II. Polityka Cookies

Administrator zamieszcza na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika w celu korzystania z Portalu. Zawierają one m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz nazwę ciasteczka. Dane umieszczone w plikach cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.

Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Podmioty te mają własne zasady dotyczące prywatności i korzystania z plików cookies. Administrator nie ma wpływu na zawartość plików cookies wysyłanych przez strony internetowe podmiotów trzecich, do których linki umieszczone są na Portalu.

Cele, w jakich stosowane są pliki cookies

Na Portalu stosowane są pliki cookies w celach:

– umożliwienia korzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu – w szczególności uwierzytelniających Użytkownika podczas logowania;

– dostosowania zawartości Portalu wyświetlanej Użytkownikowi do jego indywidualnych preferencji;

– statystycznych – ustalania w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co pozwala na ulepszanie jego struktury i zawartości;

– utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik, który się nie wylogował, wchodząc ponownie na stronę internetową Portalu, z tej samej przeglądarki internetowej i tego samego urządzenia końcowego, nie musi się ponownie logować na Portalu;

Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności Portalu.

Analityka i reklama na Portalu

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies mogą być udostępniane współpracującym z Administratorem reklamodawcom oraz partnerom.

Administrator używa narzędzi Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. z siedzibą w USA (Google), w celach statystycznych. Użytkownik może skorzystać z narzędzia Google wchodząc na stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i dokonać ustawień wedle swoich preferencji.

Administrator w celach analitycznych korzysta również z oprogramowania WordPress oraz wtyczek różnych producentów. PTMM nie odpowiada za problemy wynikające z błędów w oprogramowaniu firm zewnętrznych.

Wtyczki społecznościowe

Przy niektórych treściach w Portalu stosowane są tzw. wtyczki do mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Wykop (serwisy społecznościowe), za pomocą których można udostępnić treści opublikowane na Portalu. Przy korzystaniu z wtyczek do mediów społecznościowych obsługujące je serwisy społecznościowe mogą pobrać dane Użytkownika.

Wtyczki do mediów społecznościowych zintegrowane z Portalem umożliwiają serwisom społecznościowym uzyskanie informacji, z jakiego adresu IP Użytkownik odwiedza Portal, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym.

Dane pobierane przez wtyczki społecznościowe mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy przeglądarką internetową, z której korzysta Użytkownik a operatorem serwisu społecznościowego.

Na stronach internetowych Portalu znajduje się przycisk „Udostępnij” pozwalający na publikowanie przez Użytkownika treści z Portalu na jego profilu w serwisie społecznościowym:

• Facebook, spółki Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Polityka prywatności Facebooka znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php;

• Twitter, spółki Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Polityka prywatności Twittera znajduje się pod adresem: http://twitter.com/privacy;

• Wykop, spółki Wykop Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-351), ul. Zakręt 8. Polityka prywatności serwisu Wykop znajduje się pod adresem: https://www.wykop.pl/polityka-prywatnosci/.

Reklamodawcy

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również udostępniane współpracującym z Administratorem reklamodawcom oraz partnerom. Poniżej można zapoznać się z listą reklamodawców:

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą podawane Użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu na Portalu. Wersja Polityki Prywatności dostępna na Portalu jest wersją aktualnie obowiązującą.