Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej

PTMM to najstarsze towarzystwo fizjoterapeutyczne w Polsce, zrzeszające fizjoterapeutów oraz lekarzy powiązanych z metodami terapii manualnej. Działa nieprzerwanie od 1994 roku. Członkami towarzystwa są wyłącznie fizjoterapeuci i lekarze, którzy stosują w terapii akredytowane przez Towarzystwo metody medycyny manualnej.

AKTUALNOŚCI

Aktualności dla przejrzystości zostały podzielone na grupy wpisów Zarządu, Administratora, Naukowych.

List prezesa do członków PTMM 1/2020

w załączniku zamieszczam list od prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej dra Tomasza Ridana. W liście są m.in. informacje na temat następnej konferencji PTMM. Dostęp do aktualnych decyzji zarządu PTMM, mają Państwo na naszej stronie www.ptmm.pl po zalogowaniu...

Zebranie zarządu PTMM 1/2020

Zarząd zebrał się dnia 15.05.2020 w celu przegłosowania wymaganych uchwał. Zebranie odbyło się w formie wideokonferencji. Zarząd zdecydował między innymi o terminie konferencji naukowo-warsztatowej, która została przeniesiona na 12-14 marca 2021 w związku z COVID-19....

Nadzwyczajne zebranie członków PTMM 30.08.2020

W związku z panującą sytuacją pandemiczną zarząd zwołuje nadzwyczajne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w celu przeprowadzenia głosowania nad wprowadzeniem zmian, zgodnie ze statutem, wykraczających poza kompetencje zarządu towarzystwa....

Zniesienie opłat

Zniesienie opłat

W związku z panującą sytuacją w kraju oraz zmianami w Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej, zarząd podjął uchwały o zniesieniu obowiązkowej opłaty wpisowej i składki rocznej w roku 2020. Zarząd PTMM, podczas ostatniego zebrania zarządu, podjął temat sytuacji...

Strona zarządu

Serwis uruchomił nową zakładkę dostępną dla zalogowanych użytkowników. Zakładka "Działalność zarządu" jest miejscem, w którym zarząd zamieszcza informacje na temat podjętych uchwał na spotkaniach zarządu lub walnych zgromadzeniach członków PTMM. Są tam również...

VI SPOTKANIE NAUKOWE PTTMH

VI SPOTKANIE NAUKOWE PTTMH

PROBLEMY KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO znak naszych czasów, wyzwanie dla lekarzy i fizjoterapeutów Szczegółowy program całego spotkania znajdują się na stronie WWW: https://pttmh.org/wykladowcy-i-tematyka-wystapien/ Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w VI Spotkaniu Naukowym...

Pnij się po szczeblach kariery i rozwijaj razem z PTMM

PTMM zrzesza terapeutów, lekarzy i osteopatów zajmujących się najbardziej odpowiedzialną formą terapii jaką jest terapia manualna. Zachowując od samego początku elitarność grupy, jej członkowie to profesorowie i doktorzy, którzy tworzyli i rozwijają fizjoterapię w naszym kraju. 

Stąd aby zostać członkiem zwyczajnym towarzystwa należy posiadać co najmniej tytuł magistra fizjoterapii lub lekarza medycyny oraz mieć ukończoną metodę terapii manualnej, akredytowaną przez PTMM. Rejestrując się jako członek PTMM zyskujesz wypracowane przez nas oferty specjalne u Partnerów, możesz udzielać się na forum i pod postami członków zwyczajnych oraz uczestniczyć w zjazdach i konferencjach naukowych PTMM. Rozwijaj się i udzielaj aby dołączyć do grupy Członków zwyczajnych.

j

Członek zwyczajny

magister rehabilitacji lub lekarz posiadający certyfikat ukończenia jednej z akredytowanych metod terapii manualnej.

Wybierany przez nominację na walnym zgromadzeniu przez innych członków zwyczajnych.

Posiada prawo głosu na zebraniach.

 

j

Członek PTMM

Terapeuta, który nie ma jeszcze kwalifikacji na członka zwyczajnego ale jest w trakcie nauki i chce kontynuować rozwój w kierunku terapii manualnej.

Ma możliwość korzystania z materiałów i udogodnień PTMM.

Członkowie udzielający się w towarzystwie mają prawo wnioskować o przyznanie Członkostwa zwyczajnego.

 

j

Członek honorowy

Profesorowie akademiccy oraz osoby zasłużone dla rozwoju towarzystwa lub fizjoterapii w kraju.

Nominowani na walnym zgromadzeniu PTMM .

Posiada uprawnienia Członka zwyczajnego, jest zwolniony z opłaty członkowskiej.

 

ZARZĄD POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY MANUALNEJ

Struktura PTMM składa się z siedmiu członków zarządu, wybieranych na walnym zgromadzeniu co 4 lata. Członkowie zarządu wybierają między sobą sprawowane funkcje. Nad działaniem zarządu czuwa sąd koleżeński oraz komisja rewizyjna. Ustępujący prezesi zostają powołani na “prezesów pomocniczych”, którzy wspierają doświadczeniem kolejno wybranych członków zarządu:

dr n. med. Aleksander Zagórski
dr n. med. Aleksander Zagórski

V-ce Prezes ds. nauki

dr n. kf. Mateusz W. Romanowski D.O.
dr n. kf. Mateusz W. Romanowski D.O.

Prezes zarządu

dr n. kf. Robert Trybulski
dr n. kf. Robert Trybulski

V-ce Prezes ds. rozwoju

mgr fizj.  Marcin Pietrzak
mgr fizj. Marcin Pietrzak

Sekretarz

dr hab. n. kf. Katarzyna Walicka-Cypryś prof. UR
dr hab. n. kf. Katarzyna Walicka-Cypryś prof. UR

Skarbnik

dr n. biol. Zbigniew Wroński
dr n. biol. Zbigniew Wroński

Członek zarządu

lek. med. Krzysztof Błecha
lek. med. Krzysztof Błecha

Członek zarządu

Sąd koleżeński

dr n. med. Andrzej Permoda

Prezes pomocniczy

dr n. kf. Jarosław Jasięga

Prezes pomocniczy

dr hab. n. med. Sławomir Marszałek

Komisja rewizyjna

dr n. kf. Adrian Kużdżał
mgr fizj. Beata Nowak
mgr fizj. Barbara Permoda

FINANSOWANIE PTMM

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej jest stowarzyszeniem non profit. Zarząd oraz pozostałe struktury towarzystwa działają pro bono. Pozostałe koszty prowadzenia stowarzyszenia są opłacane ze składek członkowskich oraz darowizn członków i sponsorów. Darowizny na rzecz PTMM można kierować na podane poniżej dane:

PKO BP:

60 1020 3017 0000 2902 0154 0095
PTMM
Tytułem: Składka członkowska/darowizna Imię Nazwisko/Nazwa podmiotu

STATUT PTMM

Jak w każdym towarzystwie, działalnośc PTMM określa uchwalony przez walne zgromadzenie STATUT. Poniżej znajduje się aktualna treść uchwalonego statutu.

Postanowienia ogólne

1. Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej jest Stowarzyszeniem społeczno – naukowym, zwanym w dalszej części Statutu Polskim Towarzystwem Medycyny Manualnej, PTMM bądź Towarzystwem.

2. Terenem działania Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba mieści się w Krakowie przy ulicy Zakrzowieckiej 51/3.

3. Celem stowarzyszenia jest:

1.    Kształcenie i dokształcanie w dziedzinie medycyny manualnej w formie kursów, sympozjów oraz zjazdów naukowych, organizowanych przez PTMM.

2.    Wzbogacanie praktyki klinicznej w dziedzinie medycyny manualnej poprzez rozpowszechnianie wyników własnej pracy naukowej.

3.    Gromadzenie i ocena materiałów naukowych z dziedziny medycyny manualnej.

4.    Koordynacja prac naukowych i naukowo – badawczych swoich członków oraz innych specjalistów, których praktyka może być wzbogacana o dorobek medycyny manualnej.

4. Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej realizuje swoje cele przez:

1.    Organizowanie kursów szkolących w zakresie terapii manualnej, psychoedukacji i somatoterapii.

2.    Tworzenie podstaw naukowych integrującej roli medycyny manualnej dla wszystkich specjalności medycznych w zakresie postępowania terapeutycznego.

3.    Rozpowszechnianie założeń teoretycznych i dorobku praktycznego medycyny manualnej w dziedzinie rehabilitacji narządu ruchu.

4.    Prowadzenie prac naukowo – badawczych nad optymalizacją procesu terapeutycznego, szczególnie przez porównywanie efektywności metod tradycyjnych z efektami stosowania medycyny manualnej.

5.    Prowadzenie prac naukowo – badawczych nad poszukiwaniem nowych, efektywnych rozwiązań terapeutycznych.

6.    Doskonalenie teoretycznych i praktycznych metod „pracy z ciałem” przez stosowanie uznanych w medycynie manualnej zasad zwalczania nierównowagi statycznej w narządzie ruchu.

7.    Prowadzenie prac naukowo – badawczych odkrywających związki pomiędzy emocjonalnością a reakcjami w narządzie ruchu.

8.    Prowadzenie badań podstawowych w obszarze medycyny manualnej, wymiana doświadczeń, analiza i ocena osiągniętych wyników.

9.    Poszukiwanie objawów psychogenności w narządzie ruchu i ich terapia.

10.    Gromadzenie własnych materiałów dla potrzeb praktyki terapeutycznej

11.    W celu pozyskania środków na działalność statutową. Towarzystwo może  pozyskiwać środki z różnych  źródeł.

12.    Towarzystwo może nawiązać współpracę z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

13.    Towarzystwo może tworzyć sekcje zrzeszające członków różnych metod terapeutycznych

Członkostwo stowarzyszenia

5. Członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej dzielą się na członków:

1.    Kandydatów.

2.    Zwyczajnych.

3.    Wspierających.

4.    Honorowych.

       1. Członkiem kandydatem może być:

a)    Absolwent szkoły fizjoterapii (Medycznego Studium Zawodowego) tj. Fizjoterapeuta posiadający dyplom technika fizjoterapii

b)    Student Akademii Medycznej lub Akademii Wychowania Fizycznego  na kierunku rehabilitacja ruchowa lub fizjoterapia

c)    Absolwent szkoły fizjoterapii w innym kraju, której program nauczania został zaakceptowany przez PTMM.

       2.    Członkiem zwyczajnym może być:

a) lekarz medycyny

b) fizjoterapeuta z wyższym wykształceniem

c) magister psychologii

– którzy uzyskali rekomendację 2 członków zwyczajnych, złożyli pisemną deklarację przystąpienia do PTMM, uiścili wpłatę wpisową i składkę członkowską.

      3.    Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna

zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia,

która zadeklaruje wsparcie finansowe i zostanie przyjęta do

Towarzystwa na podstawie uchwały Zarządu PTMM.

      4.    Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej. 

Godność honorowego członka nadaje walne zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków na wniosek Zarządu lub 10 członków PTMM.

Członek honorowy nie ma obowiązku płacenia składek członkowskich.

6.

1. Członek zwyczajny ma prawo obok spraw wymienionych w statucie:

 a) brać udział z głosem stanowiącym w zebraniach PTMM,

 b) wybierać i być wybieranym do władz PTMM,

 c) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTMM,

 d) brać udział w szkoleniach przeprowadzanych przez PTMM.

2. Członek wspierający ma prawo:

a) brać udział, osobiście, lub w przypadku osoby prawnej przez upoważnionego, w zebraniach PTMM z głosem doradczym,

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTMM.

3. Członek kandydat ma prawo:

 a) brać udział w szkoleniach prowadzonych przez PTMM,

 b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności PTMM.

7.

1. Członkostwo w Polskim Towarzystwie Medycyny Manualnej ustaje w wypadku:

 a)  wystąpienia,

 b) skreślenia z listy członków na skutek zalegania w opłacaniu składek przez okres kolejnych 12 miesięcy,

 c) wykluczenia na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków,

 d) pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie zatwierdzenia wykluczenia oraz skreślenia przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od doręczenia uchwały Zarządu.

Władze stowarzyszenia

8.

Organami stowarzyszenia są:

1.    Walne Zebranie Członków,

2.    Zarząd,

3.    Komisja Rewizyjna,

4.    Sąd Koleżeński.

 

9.

1.    Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.    Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz do roku za pisemnym powiadomieniem co najmniej na 4 tygodnie przed datą zebrania.

3.    Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbywa się co 4 lata.

4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek złożony przez 1/3 członków zwyczajnych  lub na wniosek  Zarządu, Zarząd za uprzednim powiadomieniem co najmniej na 2 tygodnie wcześniej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków.

5.    Powiadomienie o Walnym Zebraniu Członków winno zawierać planowany porządek obrad.

6.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków, oprócz spraw wymienionych w statucie należy:

a)    wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

b)    zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Towarzystwa,

c)    udzielanie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

d)    rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną,

e)    nadawanie członkostwa honorowego,

f)    nadawanie tytułu Honorowego Prezesa PTMM

g)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej i przeznaczeniu jego majątku,

h)    wprowadzenie zmian w statucie.

7.    Walne Zgromadzenie Członków może podejmować uchwały przy obecności 1/3 uprawnionych do głosowania.

8.    Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oprócz spraw wymienionych w ust. 6. pkt. f i g, które to wymagają 2/3 ważnie oddanych głosów.

9.    Głosowanie odbywa się jawnie, za wyjątkiem spraw personalnych, które są głosowane w sposób tajny. Na wniosek członka Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o tajnym głosowaniu poszczególnych spraw.

 

10.

1.    Zarząd składa się z 5 do 7 członków a w tym:

a.    Prezesa,

b.    dwóch wiceprezesów,

c.    sekretarza,

d.    skarbnika,

e.    pozostałych członków zarządu.

2.    Zarząd ma prawo dokonywać wszelkich czynności niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Towarzystwa w granicach określonych prawem powszechnym, niniejszym statutem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Szczegółowy zakres obowiązków członków Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

3.    Do reprezentacji Towarzystwa na zewnątrz upoważniony jest Prezes lub jeden z wiceprezesów. Do zaciągania zobowiązań majątkowych  upoważniony jest Prezes i skarbnik Zarządu. Obie te osoby mają  dostęp do konta bankowego Towarzystwa i mogą samodzielnie składać dyspozycje, związane z wykonywaniem podjętych przez Zarząd uchwał.

4.    Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat, w tajnym głosowaniu.

5.    Wybrany na Walnym Zgromadzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa Zarządu Towarzystwa. Wybór Prezesa Zarządu podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków w trybie określonym w art. 12 ust. 9.

6.    W przypadku rezygnacji lub odejścia członka Zarządu, pozostali członkowie mogą dokooptować na jego miejsce innego członka do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia, które dokona wyborów uzupełniających.

7.    Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu.

8.    Zarząd składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Członków roczne sprawozdania finansowe, z działalności statutowej Towarzystwa i sprawozdanie z działalności Zarządu.

 

11.

1.    Komisję Rewizyjną w składzie 3 osób powołuje Walne Zebranie Członków na okres 4 lat, artykuł 12 ust. 9. stosuje się odpowiednio.

2.    Komisja Rewizyjna sprawuje bieżący nadzór nad pracami Zarządu. Szczegółowy zakres działania Komisji określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

3.    Komisja składa roczne sprawozdanie ze swej działalności.

4.    Walne Zebranie powołuje Sąd Koleżeński w składzie 3 do 5 osób. Sąd Koleżeński rozpatruje zgłoszone sprawy w składzie co najmniej 3 osób. Zakres działania i tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin.

5.    Sad Koleżeński może wykluczyć członka z Towarzystwa w przypadku rażącego uchybienia przepisom prawa powszechnie obowiązującego, etosowi terapeuty manualnego bądź przepisom wewnętrznym Towarzystwa.

 

12.

1.    Towarzystwo uzyskuje wpływ z tytułu:

a)    wpisowego i składek członkowskich,

b)    dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów,

2. Wszelkie dochody Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej przeznacza na cele statutowe i nie mogą być podzielone między jego członków.

 

13.

1.    Wysokość i tryb pobierania składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków. Uchwały takiej nie stosuje się do Członków wspierających oraz Członków honorowych.

2.    Zmiana statutu nastąpić może uchwałą Walnego Zebrania Członków przy oddaniu 2/3 ważnych głosów za uchwałą.

 

14.

1.    Towarzystwo ulega rozwiązaniu w przypadku:

a)    Uchwały rozwiązującej Towarzystwo podjętej przez Walne Zebranie Członków określającej jednocześnie sposób przeprowadzenia likwidacji.

b)    Ustania działalności dla której zostało powołane PTMM.

2. Majątek Towarzystwa pozostały po zaspokojeniu wszystkich zobowiązań zostanie przekazany na cele charytatywne.

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami.

Zarówno społeczność jak i zarząd PTMM stanowią czynni zawodowo terapeuci. Staramy się odpowiadać na maile jak najszybciej ale może nam to chwilkę zająć.

    “Kiedy człowiek pracuje rękami, jest robotnikiem. Kiedy pracuje rękami i umysłem, jest rzemieślnikiem. Kiedy pracuje rękami, umysłem i sercem, jest artystą.”

    Andrew Taylor Still, M.D.

    Gotowy żeby dołączyć ?