Działalność zarządu PTMM

Poniżej znajdują się informacje o spotkaniach i pracy zarządu stowarzyszenia oraz wszystkie uchwały sporządzone na zebraniach zarządu i walnych zgromadzeniach od 2014 roku. Od 2019 roku zarząd publikuje oficjalne uchwały, protokoły i sprawozdania w PDF. Pliki są dostępne w zakładkach po prawej oraz postach po lewej.

List prezesa do członków PTMM 1/2020

w załączniku zamieszczam list od prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej dra Tomasza Ridana. W liście są m.in. informacje na temat następnej konferencji PTMM. Dostęp do aktualnych decyzji zarządu PTMM, mają Państwo na naszej stronie www.ptmm.pl po zalogowaniu...

Zebranie zarządu PTMM 1/2020

Zarząd zebrał się dnia 15.05.2020 w celu przegłosowania wymaganych uchwał. Zebranie odbyło się w formie wideokonferencji. Zarząd zdecydował między innymi o terminie konferencji naukowo-warsztatowej, która została przeniesiona na 12-14 marca 2021 w związku z COVID-19....

Nadzwyczajne zebranie członków PTMM 30.08.2020

W związku z panującą sytuacją pandemiczną zarząd zwołuje nadzwyczajne zebranie członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w celu przeprowadzenia głosowania nad wprowadzeniem zmian, zgodnie ze statutem, wykraczających poza kompetencje zarządu towarzystwa....

Uchwała nr ZS 5/2020

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz uchwałami ZS 3.2020 oraz ZS 4.2020, które wymagają zmniejszenie kosztów prowadzenia towarzystwa, zarząd rezygnuje ze statutowych zebrań zarządu w roku 2020. Wszystkie zebrania w bieżącym roku zostaną przeprowadzone w formie On-Line. Niezbędne dokumenty będą podpisywane z wykorzystaniem podpisu cyfrowego lub profilu zaufanego.

ZS 5.2020.pdf

Uchwała nr ZS 4/2020

Zarząd podjął uchwałę o zawieszeniu na rok 2020, opłaty wpisowej dla nowych członków PTMM. Zawieszenie wymagane w związku z promocją PTMM oraz planem odbudowy struktur członkoskich towarzystwa.

ZS 4.2020.pdf

Uchwała nr ZS 3/2020

W związku z niepewną sytuacją finansową branży fizjoterapeutycznej, spowodowanej ograniczeniem możliwości prowadzenia rehabilitacji w czasie pandemii, zostaje zawieszony obowiązek opłaty członkowskiej w roku 2020. Wszelkie dotychczasowe wpłaty na poczet składek członkowskich 2020 zostaną zaksięgowane jako darowizna lub zgodnie z wolą wpłacającego, przeksięgowane na rok następny.

ZS 3.2020.pdf

Uchwała nr ZS 2/2020

Zarząd podjął uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w celu przeprowadzenia głosowania nad wprowadzeniem zmian, zgodnie ze statutem, wykraczających po za kompetencje zarządu towarzystwa.

ZS 2.2020.pdf

Uchwała nr ZS 1/2020

Zarząd podjął uchwałę o przeniesieniu Konferencji Naukowo-Warsztatowej PTMM w związku z panującą epidemią COVID-19. Uchwalono nowy termin konferencji, przypadający na dni 12-14 marca 2021 roku. Konferencja odbędzie się w Hotelu AUSTERIA w Ciechocinku.

ZS 1.2020.pdf

Uchwała nr ZS 2/2019

Zarząd podjął uchwałę o przekazaniu wydawnictwa kwartalnika Medycyna Manualna z firmy Biomed do Krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz odkupieniu od firmy Biomed pozostałych 160 egzemplarzy kwartalnika z lat 2011-2018 za 50% wartości zakupu drukarskiego.

ZS 2.2019.pdf

Uchwała nr ZS 1/2019

Zarząd podjął uchwałę o uruchomieniu budżetu na utrzymanie i rozwój informatyzacji Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej w wysokości 5% przychodów ze składek członkowskich.

ZS 1.2019.pdf

Uchwała nr WZ 6/2018

Za dotychczasowe, wieloletnie prace na rzecz rozwoju PTMM, pełnienie funkcji prezesa przez kolejne dwie kadencje  nadaje się Panu Jarosławowi Jasiędze tytuł Prezesa honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Uchwała nr WZ 5/2018

Zgodnie z wolą walnego zgromadzenia ustala się stawkę roczną opłat składkowych dla osób przystępujących do PTMM i będących członkami kandydatami na połowę rocznej składki zasadniczej.

Uchwała nr WZ 4/2018

Za dotychczasowe, wieloletnie prace na rzecz rozwoju PTMM nadaje się Pani Barbarze Permodzie tytuł członka honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Uchwała nr WZ 3/2018

Upoważnia się członków sądu koleżeńskiego do podejmowania współpracy i tworzenia potrzebnych form organizacyjnych z innymi towarzystwami, które będą wpisywały się w statutową działalność PTMM.

Uchwała nr WZ 2/2018

Przekazanie kierowania towarzystwem dla nowego Zarządu nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Uchwała nr WZ 1/2018

Zmiana siedziby towarzystwa z ul. Okrężna 21/2; 56-400 Oleśnica na nowy ul. Zakrzowiecka 51/3; 30-376 Kraków.

Uchwała nr ZS 1/2018

Zarząd podejmuje uchwałę o uruchomieniu środków finansowych w związku z organizowaniem Konferencji Naukowo–Warsztatowej połączonej z XIV Zjazdem sprawozdawczo – wyborczym PTMM w dniach 12-14.10.2018 r. w Ciechocinku pt: „Kompleks miedniczno–lędźwiowy w nowoczesnym ujęciu diagnostyczno – terapeutycznym”.

Uchwała nr ZS 1/2017

Zarząd podejmuje uchwałę o uruchomieniu środków finansowych na organizację Konferencji w 2018 roku.

Uchwała nr ZS 1/2016

Zarząd podejmuje uchwałę o uruchomieniu środków finansowych w związku z organizowaniem Konferencji Naukowo-Warsztatowej połączonej z XIII Zjazdem PTMM w dniach 25-27.11.2016 roku w Ciechocinku. „Zagrożenia i przeciwwskazania do terapii manualnej dla fizjoterapeutów”

Uchwała nr ZS 6/2015

Zarząd podejmuje uchwałę  o uruchomieniu środków finansowych w związku z współorganizowaniem Konferencji.

Uchwała nr ZS 5/2015

Zarząd podejmuje uchwałę o przyznaniu nagród rzeczowych w postaci książki „ Jak chronić swój kręgosłup” członkom PTMM z ponad 15-letnim stażem i Zarządowi PTMM.

Uchwała nr ZS 4/2015

Zarząd podejmuje uchwałę o uruchomieniu środków finansowych w związku z zakupem statuetki dla Pana Brajana Mulligana.

Uchwała nr ZS 3/2015

Zarząd podejmuje uchwałę o wprowadzeniu  do zarządu PTMM mgr Roberta Trybulskiego i mianowanie prof. dr hab. n med. Przemysława Mintę na Członka Honorowego PTMM ze względu na stan zdrowia i niemożność uczestniczenia w zebraniach Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej.

Uchwała nr ZS 2/2015

Zarząd podejmuje uchwałę o koszcie zapłaty za archiwalny kwartalnik PTMM w kwocie 5 zł.

Uchwała nr ZS 1/2015

Zarząd podejmuje uchwałę (uchwala nr 1/2015) o akceptacji akredytacji kursów akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej.